1 Οκτωβρίου 2023

Ο νέος ρόλος των CIO: προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Έρευνα της IDC για λογαριασμό της Oracle και της Intel δείχνει ότι οι Διευθυντές Πληροφοριακών Συστημάτων (CIO) - αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στο IT και την πλεονεκτική θέση τους στην εταιρεία - μπορούν να μετασχηματιστούν από παράγοντες υποστήριξης σε στρατηγικούς μοχλούς δημιουργίας εσόδων.

 

Αθήνα – 6 Νοεμβρίου  2014

 

Ειδήσεις

  • Μετά από την πρόσφατη παγκόσμια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, οι εταιρείες εισήγαγαν πιο αυστηρό έλεγχο του κόστους εγκαταλείποντας έργα που δε συνδέονται άμεσα με κέρδη. Εταιρείες από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη δίνουν τώρα μεγαλύτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος IT. Σε συνδυασμό με τον ταχύτερο ρυθμό εξέλιξης της τεχνολογίας, αυτό φέρνει μια θεμελιώδη αλλαγή στο ρόλο του CIO, από υποστηρικτικό παράγοντα σε συντελεστή της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
  • Για να εξεταστεί πιο αναλυτικά αυτό το φαινόμενο, η IDC πραγματοποίησε 200 συνεντεύξεις, χρησιμοποιώντας δομημένες και ανοικτές ερωτήσεις, με Διευθυντές Πληροφοριακών Συστημάτων (CIO) και Γενικούς Διευθυντές (CEO) από 180 μεγάλες εταιρείες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η έρευνα είχε στόχο να αναλυθούν οι τρέχουσες στρατηγικές στον τομέα του IT και οι μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιούν οι CIO για να χειριστούν την ανάγκη βελτιστοποίησης της υποδομής IT με παράλληλη υποστήριξη των γενικότερων στρατηγικών αναγκών του οργανισμού.
  • Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προϋπολογισμοί παραμένουν σφικτοί και ότι οι βασικές σταδιακές βελτιώσεις και ανανεώσεις στις παλαιού τύπου υποδομές εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα, ωστόσο, οι CIO φάνηκε ότι κινούνται προς έναν πιο ολοκληρωμένο μετασχηματισμό του περιβάλλοντος IT για όλο το εύρος των εταιρειών τους. Αυτός ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στο να συμβαδίσουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των αντίστοιχων οργανισμών.
  • Από την έρευνα προέκυψε ότι η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας βρίσκονται ανάμεσα στις κυριότερες στρατηγικές προτεραιότητες στην εν λόγω περιοχή για το ερχόμενο έτος. Προέκυψε επίσης ότι οι CIO είναι πρόθυμοι να μετασχηματίσουν τα περιβάλλοντά τους σε νέες υποδομές IT με τις οποίες θα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Αυτό μπορεί να γίνει με την ευρεία υιοθέτηση των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων στον τομέα του IT – όπως το cloud, η φορητότητα, τα big data και οι σύγχρονες πλατφόρμες βάσης δεδομένων που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη έκρηξη του όγκου των δεδομένων.

 

Κύρια αποτελέσματα

  • Οι CIO στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών τους, αναλαμβάνοντας έναν πιο καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τελικούς χρήστες.
  • Η ευρεία υιοθέτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών ασκεί στους CIO πίεση για μετασχηματισμό σε νέα υποδομή IT, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στον όγκο, τη συχνότητα και την ποικιλία των δεδομένων που διαχειρίζονται.
  • Περίπου το 38% των εταιρειών στην περιοχή επενδύουν σε λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης επιχειρηματικών πληροφοριών για ευκολότερο εντοπισμό των ευκαιριών βελτίωσης των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών τους.
  • Περίπου των 30% των CIO δηλώνουν ότι οι επενδύσεις στη φορητότητα αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τις δαπάνες τους.
  • Το cloud θεωρείται ήδη βασικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τη γρήγορη ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών.
  • Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα μετακινούνται προς το cloud: περίπου το 32% των εταιρειών χρησιμοποιεί ήδη ένα περιβάλλον ιδιωτικού ή υβριδικού cloud, ενώ το 16% χρησιμοποιεί υποδομή και/ή εφαρμογές δημόσιου cloud.

 

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας cloud είναι μια αποδεδειγμένη μέθοδος για την επίτευξη νέων στρατηγικών των CIO. Τα ευρήματα της IDC υποδεικνύουν ότι οι κρίσιμες εφαρμογές -όπως συστήματα οικονομικής διαχείρισης, HCM, SCM, CRM και λύσεις διαχείρισης εγγράφων- και οι λύσεις υποδομής -όπως μηχανήματα βάσεων δεδομένων, πλατφόρμες ή συστήματα αποθήκευσης- συχνά μπορούν να παραμετροποιηθούν και να ξεκινήσουν να λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα όταν έχουν βασιστεί στο cloud.

 

Πηγή : www.netweek.gr