14 Ιουλίου 2024

Συνέντευξη από τον Ανδρέα Μανιάτη, Business Intelligence and Visual Analytics, Department Director, Partner, CyberStream LTD

Ανδρέας Μανιάτης
Business Intelligence and Visual Analytics, Department Director, Partner, CyberStream LTD

 

Ερ: Σε ποιους κλάδους της οικονομίας χρησιμοποιούνται περισσότερο τα Βusiness Αnalytics;

Απ: Τα Business Analytics, τόσο ως έννοια όσο και ως εφαρμοζόμενη πρακτική, καλύπτουν οριζόντια κάθε κλάδο της οικονομίας. Απαιτείται όμως και η ύπαρξη της αντίστοιχης «κουλτούρας» των διευθυντικών – κυρίως – στελεχών μίας επιχείρησης, από τα οποία υπαγορεύεται η πολιτική εφαρμογής κανόνων, μεθοδολογιών και πρακτικών, μέρος των οποίων είναι και τα Business Analytics.

Είναι εύλογο λοιπόν να βλέπουμε ότι στους κλάδους της οικονομίας που πρωτοπορούν στη χρήση των Business Analytics περιλαμβάνονται οι Τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, οι Φαρμακευτικές Εταιρίες, οι εταιρίες Λιανικών Πωλήσεων, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, οι Ενεργειακοί Πάροχοι, μεγάλοι κυβερνητικοί φορείς κλπ.

 

Ερ: Υπάρχει η απαραίτητη γνώση από τα στελέχη των εταιριών για τη χρήση τους;

Απ: Η καθιέρωση του όρου «Business Analytics» δεν περιγράφει κάποια καινοτομική τεχνολογία ή μία ριζικά διαφορετική μεθοδολογία στον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Αναφέρεται στη συνολική επιχειρηματική εικόνα (360 view) που πρέπει να έχουν οι αναλυτές και οι decision makers μίας εταιρίας ή ενός οργανισμού για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.

Και πάλι λοιπόν υπεισέρχεται η έννοια της κοινής εταιρικής «κουλτούρας» που πρέπει να ενστερνίζεται κάθε στέλεχος της επιχείρησης. Αυτή η κοινή εταιρική κουλτούρα καθορίζει εν πολλοίς τις όποιες εξειδικευμένες «γνώσεις» (τεχνολογικές, διοικητικές, αναπτυξιακές κλπ.) που θα πρέπει να διαθέτουν τελικά τα στελέχη των εταιριών για να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα Business Analytics. Οι εικόνα που αποκομίζουμε από τους πελάτες μας είναι ότι είναι εμφανής η αναγνώριση της σημαντικότητας αυτών και της σταδιακής αλλά αποφασιστικής εισαγωγής της κουλτούρας χρήσης τους στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

 

Ερ: Ποια είναι η χρήση των Business Analytics στις ελληνικές εταιρίες και πόσο διαδεδομένα είναι στην Ελλάδα;

Απ: Οι οικονομικοί κλάδοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι αυτοί που και στην Ελλάδα πρωτοπορούν στην εφαρμογή των Business Analytics. Παραδοσιακά, ο χώρος των Τηλεπικοινωνιών αναγνωρίζεται ως ο πρώτος που σηματοδότησε τη μετάβαση από την τυπικά τεχνοκρατική προσέγγιση των analytics όπως ήταν γνωστή παλαιότερα παλαιότερα (τα γνωστά buzz words Data Warehouses, OLAP, Business Intelligence κλπ.), στην πιο σύνθετη αλλά κατ’ ουσία μικτή (επιχειρηματική και τεχνολογική) προσέγγιση των Business Analytics.

Με δεδομένο επίσης τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της παγκόσμιας οικονομίας, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως από τους χώρους της Τραπεζικής, των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, των Φαρμακευτικών εταιριών κλπ., δομούν το νέο επιχειρηματικό τους μοντέλο γύρω από τη λειτουργική τους αποδοτικότητα και τη δυνατότητα να κάνουν ακριβείς προβλέψεις. Τα προηγούμενα υλοποιούνται και υποστηρίζονται μέσω των Business Analytics.

 

Ερ: Ποια τμήματα έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για χρήση Business Analytics;

Απ: Πρακτικά κάθε τμήμα μίας επιχείρησης που εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και προβλέψεων έχει ανάγκη και επωφελείται από την εφαρμογή των Business Analytics. Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, προκύπτει και αντίστοιχη διαφοροποίηση των τμημάτων που επωφελούνται από την εφαρμογή των Business Analytics. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

· Sales & Marketing: Είναι εύλογο κάθε επιχείρηση να αναμένει ουσιαστική απόδοση και αποτελέσματα από τα συγκεκριμένα τμήματα, άρα οι πωλήσεις και το marketing πρέπει να χρησιμοποιούν Business Analytics.

· Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί: Ιδιαίτερη σημασία έχουν για τις επιχειρήσεις αυτές οι διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εντοπισμού απάτης, οπότε στα εμπλεκόμενα τμήματα περιλαμβάνονται τα:

o Credit Risk Control & Analysis,

o Fraud Detection & Prevention,

o Regulatory Compliance κλπ.

· Φαρμακευτικές Εταιρίες:

o R&D: Για αποτελεσματικότερα αποτελέσματα στην έρευνα για Lead Discovery, Optimization και Genotyping,

o Clinical Development,

o Territory Alignment: Για τη βέλτιστη κατανομή των πωλητών και των πελατών, κλπ.

· Τηλεπικοινωνίες:

o CRM, για τη διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου (Customer Retention) και Churn Analysis, End to End Management,

o Lean Six Sigma, για βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

 

Ερ: Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση των Business Analytics στο συγκεκριμένο τομέα;

Απ: Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους χώρους που αναφέρθηκαν προηγουμένως αλλά και κάθε τμήμα μιας επιχείρησης που εφαρμόζει Business Analytics, επωφελείται σε διαφορετικό βαθμό από τη χρήση τους και ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύεται. Συνοψίζοντας σε μία φράση θα λέγαμε ότι «Η χρήση των Business Analytics εξασφαλίζει για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερη Ανταγωνιστικότητα και Αποτελεσματικότητα».

 

Ερ: Πόσο σημαντικά είναι τα Business Analytics για τη συνολική στρατηγική της εταιρίας;

Απ: Τα Business Analytics σχετίζονται με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική ενός φορέα μέσω μίας απολύτως αμφίδρομης σχέσης: Η επιχειρηματική στρατηγική θέτει τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τον επιτυχή σχεδιασμό και την εφαρμογή των Business Analytics· η συνεπής και συνεχής χρήση των Business Analytics δίνει τις απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα μίας διοίκησης που καθοδηγούν τις αντίστοιχες αλλαγές και τροποποιήσεις της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Στη σημερινή πραγματικότητα, οι εταιρίες που έχουν οργανώσει και λειτουργούν εξελιγμένα επιχειρησιακά και τεχνολογικά περιβάλλοντα ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν μέσα από τα Business Analytics.

 

Ερ: Η πλατφόρμα Spotfire πως διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό;

Απ: Η πλατφόρμα TIBCO Spotfire αποτελεί μία state-of-the-art πρόταση στο χώρο των Analytics, αξιοποιώντας έναν αριθμό από εξελιγμένα τεχνολογικά, χρηστικά αλλά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Αυτά την κατατάσσουν στην κορυφή των εργαλείων που υλοποιούν μοντέλα και εφαρμογές Business Analytics.

· Τεχνολογικά χαρακτηριστικά:

o Visual Analytics: Οπτική παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων,

o Πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας in-memory analytics,

o Πλήρης υποστήριξη Predictive Analytics,

o Ανάλυση απεριόριστου πρακτικά όγκου δεδομένων (On-Demand Data).

· Χαρακτηριστικά χρήσης:

o Πλήρες αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, με ανάλυση σε πραγματικό χρόνο,

· Χαρακτηριστικά λειτουργίας:

o Εύκολη εγκατάσταση, με περιορισμένες απαιτήσεις υποδομής,

o Διάθεση και ως hosted υπηρεσία (Software as a Service – SaaS),

o Υποστήριξη μοντέλου BI on demand / Self-Service BI,

o Υποστήριξη μοντέλου Mobile BI.

 

Ερ: Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για την επιλογή παρόχου ΒΑ;

Απ: Ο Business Analytics συνεργάτης μίας επιχείρησης πρέπει να συνδυάζει ιδανικά διαφορετικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά, όχι μόνο τεχνολογικά αλλά και επιχειρηματικά: Πρέπει να κατέχει σε σημαντικό βαθμό το domain στο οποίο δραστηριοποιείται ο πελάτης του· πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί τη στρατηγική της εταιρίας· τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσει στα στελέχη του πελάτη την επιχειρηματική αντίληψη για τα business analytics που αρμόζει στη φυσιογνωμία και τις αναλυτικές εφαρμογές που χρειάζεται η επιχείρηση. Σε τεχνολογικό επίπεδο, πρέπει να μπορεί να συνδυάσει αποδοτικά την αξιοποίηση των εργαλείων που προτείνει να χρησιμοποιηθούν με την ομαλή και απρόσκοπτη ένταξή τους στην υφιστάμενη υποδομή του πελάτη, καθώς και την αποδοχή και καθημερινή χρήση τους από τα εμπλεκόμενα στελέχη του πελάτη· πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες σε user interface design και visualization, ώστε να σχεδιάσει και να παραδώσει analytical application υψηλού αισθητικού και χρηστικού αποτελέσματος· και τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει interfaces για την άντληση των πρωτογενών δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή της επιχείρησης.

 

Ερ: Τι προβλέπετε για την ανάπτυξη της χρήσης των business analytics στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα;

Απ: Η εκτίμηση της CyberStream και η δική μου προσωπικά είναι ότι η σημερινή δυσμενής συγκυρία θα αποτελέσει εφαλτήριο για ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κάνοντας πράξη το moto μας “Turn Crisis into Opportunity”, οι επιχειρήσεις που θα πρωταγωνιστούν στους κλάδους τους στα αμέσως προσεχή χρόνια είναι αυτές που θα χαρακτηρίζονται ως «analytics competitors”. Θα είναι αυτές οι επιχειρήσεις που χωρίς να χάσουν τη συγκέντρωσή τους και την προσήλωσή τους στα καθαρά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά του χώρου όπου δραστηριοποιούνται, θα εντάξουν και θα εφαρμόσουν τα Business Analytics ως το εργαλείο που ομογενοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από πολυάριθμες πηγές με την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης και με τη στρατηγική εξέλιξής της.