14 Ιουλίου 2024

Συνέντευξη από την Σοφία Γιαννοπούλου

Συνέντευξη από την Σοφία Γιαννοπούλου
EPM Business Development Manager,
GCMM & Adriatics της Oracle Ελλάς

 

1. Η σουίτα Enterprise Performance Management και οι εφαρμογές της είναι η λύση της Oracle για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον αλλά και τον εντοπισμό νέων αγορών -ευκαιριών. Ποια τμήματα και ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει και γιατί κάποιος να επιλέξει τη λύση αυτή;

Οι οικονομικές διευθύνσεις χρειάζονται ένα σύστημα που να μπορεί να παρέχει έγκαιρα και ακριβή οικονομικά & στατιστικά στοιχεία, ώστε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να μπορούν να καταλαβαίνουν αλλά και να ελέγχουν την πληροφόρηση που λαμβάνουν. Μπορούν, έτσι, να προβλέπουν την επίδραση μελλοντικών γεγονότων αλλά και σημαντικών αποφάσεων στην εξέλιξη της εταιρείας και να καταμερίζουν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να οδηγούν σωστά την εταιρεία προς την κερδοφορία. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να υποστηρίζεται από μια ενιαία λύση με εύκολα και διακριτά σημεία ελέγχου.


Η λύση της Oracle για τη διαχείριση της επιχειρησιακής απόδοσης (EPM) παρέχει ένα σπονδυλωτό πακέτο εφαρμογών που ενώνει στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, βελτιστοποεί την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών, βοηθά στη δημιουργία ευέλικτων προϋπολογισμών, αυτοματοποιεί τον υπολογισμό ενοποιημένων καταστάσεων αλλά και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, τα στελέχη μπορούν γρήγορα και με ακρίβεια να προβλέπουν το μέλλον και να προτείνουν την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να αντιμετωπίσει πιθανές μελλοντικές προκλήσεις.
Βελτιώνεται, έτσι, λόγω της συνεργασίας και ανταλλαγής αναλυτικών πληροφοριών μεταξύ όλων των τμημάτων της επιχείρησης, κάτω από ένα κεντρικοποιημένο, ενιαίο σύστημα, η αποτελεσματικότητα, ενώ μειώνεται αποτελεσματικά το κόστος, λόγω της απελευθέρωσης πολύτιμων πόρων μέσω της χρησιμοποίησης βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού κόστους υλοποίηση, μέσω της πλήρους επεκτασιμότητας της ενιαίας εφαρμογής, που μπορεί να ενσωματώσει πολλές και διαφορετικές πηγές δεδομένων.

 

2. Ποια είναι τα κομμάτια που μπορούν να δώσουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Πώς επηρεάζουν τη στρατηγική μιας εταιρείας;

H κατανόηση της δυναμικής της αγοράς είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα για την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών λύσεων και τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων για μια συγκεκριμένη επιχειρηματική απόφαση.
Η απόφαση προώθησης μιας νέας σειράς προϊόντων, οι γρήγορες αλλαγές της συμπεριφοράς των καταναλωτών, ο αυξανόμενος ρυθμός αντίδρασης των ανταγωνιστών στις κινήσεις της αγοράς, αλλά και σε συγκεκριμένες τιμολογιακές οι άλλες αποφάσεις της εταιρείας, ενισχύουν την ανάγκη γρήγορης συλλογής, όχι μόνο οικονομικών στοιχείων, αλλά και επαρκών εξωτερικών δεδομένων και δεικτών (αγοράς, ανταγωνισμού, φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων) σε ένα ενοποιημένο σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα για ακριβή πρόβλεψη των μελλοντικών αυτών αλλαγών.
Η δύναμη της EPM λύσης της Οracle βρίσκεται στη δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικών προσεγγίσεων και εναλλακτικών στρατηγικών σεναρίων που θα αποτυπώσουν πλήρως την απόδοση της συγκεκριμένης επιχειρηματικής απόφασης με μετρήσιμα οικονομικά δεδομένα και σε σύνδεση με οικονομικοεπιχειρηματικούς δείκτες και στόχους.
Μια μεγάλη αμερικάνικη πετρελαΪκή εταιρεία επέλεξε και υλοποίησε την ΕPM λύση της Oracle επιτυγχάνοντας να σχεδιάζει μόνη της περισσότερες από 1.200 εναλλακτικές παραδοχές χρηματοδότησης, ώστε να επικοινωνεί με τις τράπεζες, αλλά και να μειώσει το χρόνο κατάρτισης εναλλακτικών σεναρίων από 3 μέρες σε 10 λεπτά, μειώνοντας σημαντικά όχι μόνο το χρόνο των δικών της πόρων αλλά και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης που λάμβανε.

 

3. Με τη σουίτα αυτή παρέχονται εκτός από το forecasting και το reporting άλλες λειτουργίες business analytics; Αν είναι ξεχωριστές/επιπλέον ποιες είναι αυτές και τι αξία δίνουν στο τελικό προϊόν;

Η διοίκηση θέτει στόχους, δημιουργεί σχέδια για την επίτευξή τους, παρακολουθεί στενά την πρόοδο τους, αναλύει τις διαφορές και στη συνέχεια επαναπροσαρμόζει τη στρατηγική της με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης.
Η υλοποίηση των Oracle EPM εφαρμογών διαφέρει από τις παραδοσιακές διαδικασίες στη συχνότητα. Πέρα απο την ετήσια κατάρτιση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού που έχει πια τη μορφή ετήσιας άσκησης, ο σχεδιασμός γίνεται όλο και πιο λειτουργικός με τη δυνατότητα πολλαπλών αναθεωρήσεων, σεναρίων και διαφορετικών εκδόσεων, έτσι ώστε η εταιρεία να μπορεί να εξισορροπεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των φορέων της με την ικανότητα των εσωτερικών πόρων και των δραστηριοτήτων τους.
Το Rolling Forecast αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιχείρηση. Κάθε αλλαγή οδηγεί σε μια νέα λειτουργική και οικονομική πρόβλεψη και πιθανά σε μια νέα στρατηγική απόφαση. Η ανάλυση διακύμανσης δε βασίζεται πλέον στον προϋπολογισμό, αλλά γίνεται μια σχετική σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της εταιρείας, των ανταγωνιστών αλλα και της υπόλοιπης αγοράς.
Μια ασιατική ζυθοποιία κατάρτιζει αναθεωρήσεις προϋπολογισμού κάθε δύο ημέρες και έτσι η διοίκηση έχει άμεση πρόσβαση στη διαχείριση των δεδομένων της εταιρείας.

 

4. Με το mobility (cloud, mobile) να είναι αναγκαίο αλλά και με την επίδραση των social media παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές και ευκαιρίες. Πώς η Oracle μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σήμερα αλλά και να την προετοιμάσει για το αύριο;

Το Planning & Βudgeting Cloud Service, βασισμένο στη λύση Oracle Hyperion Βudgeting & Planning, είναι μια ευέλικτη Software as a Service (SaaS) εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδιασμού και προϋπολογισμού σε ένα cloud-based μοντέλο ανάπτυξης. Μέσω της εφαρμογής, η επιχείρηση επιτυγχάνει μείωση κόστους, μεγαλύτερη ευελιξία των διαδικασιών, μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, δυνατότητα εύκολης και γρήγορης μελλοντικής επέκτασης και βελτίωση της απόκρισης του IT. Οι διαδικασίες που βασίζονται σε υψηλά επίπεδα συνεργασίας και επικοινωνίας αναμένεται να επωφεληθούν τα μέγιστα από την ανάπτυξη των κοινωνικών εργαλείων.
Επιπρόσθετα. η ζήτηση για Μοbility οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της δημοτικότητας των φορητών συσκευών (iPad, tablets, κ.λπ) H Gartner προβλέπει ότι, μέχρι το 2013, περισσότερο από το 33% των BI εφαρμογών θα χρησιμοποιούνται μέσω κινητών συσκευών. Η δημοτικότητα του mobile BI θεωρείται, επίσης, από πολλούς αναλυτές, ως παράγοντας που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υιοθέτηση των ΒΙ λύσεων. Ερευνα που διεξήχθη τελευταία δείχνει ότι η εμφάνιση των κινητών με εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα μπορούσε να διπλασιάσει την υιοθέτηση των ΒΙ λύσεων. Οι ολοκληρωμένες λύσεις EPM/BI της Oracle παρέχουν πλήρη υποστήριξη για analytics σε έξυπνα τηλέφωνα και συσκευές tablet δίνοντας στα στελέχη την ευελιξία να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται, όπου κι αν βρίσκονται, χωρίς συμβιβασμό στη λειτουργικότητα.