1 Οκτωβρίου 2023

Αυτοματοποίηση των Μεταδεδομένων

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η προσαρμογή των μεγάλων δεδομένων και άλλων πηγών δεδομένων περιλαμβάνουν έναν βαθμό διαχείρισης μεταδεδομένων που είναι αυτοματοποιημένος με τον ίδιο τρόπο. H κλίση των δεδομένων για την παροχή συγκειμένου σε διάφορους τύπους δεδομένων είναι άχρηστη σε ότι αφορά την προσαρμογή ευαίσθητων στον χρόνο μεγάλων δεδομένων με άλλους τύπους δεδομένων.Οι απαιτήσεις των μεταδεδομένων περιορίζονται στους κανονισμούς , στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και απαιτήσεις εφαρμογών, περιλαμβάνοντας και αυτές που βρίσκονται στις επιχειρησιακές μονάδες. Σύμφωνα με τον Cerrato:

«Δεν πρέπει απλά να διαχειριστούμε τα τεχνικά μεταδεδομένα, αλλά να τα τοποθετήσουμε στο μεγαλύτερο περιεχόμενο των επιχειρήσεων- στις διαφορετικές πτυχές της διεργασίας, της οργάνωσης, της διοίκησης, και της μέτρησης. Αυτός είναι ο ένας αληθινός παράγοντας που διαφοροποιεί και προσθέτει αξία στο πως οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις πληροφορίες αυτές».

Η λογιστική για την προσαρμογή δεδομένων σε ολόκληρη την εταιρία, επιτρέπει στις οργανώσεις να προσεγγίσουν ολιστικά αυτήν την διαδικασία προσαρμογής. Επιπλέον, οι σύγχρονες λύσεις διαχείρισης μεγάλων δεδομένων μπορούν να διευκολύνουν αυτήν τη διαδικασία θέτοντας τα δεδομένα ως βάση πάνω στην οποία ιδρύονται οι πολιτικές- και ύστερα αυτοματοποιώντας αυτούς τους κανόνες.

Σημασιολογία με σταθερή βάση

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η προσαρμογή των μεγάλων δεδομένων βασίζεται στους κανόνες και στις ευθύνες που είναι βασικές για την διαχείριση δεδομένων. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο αυτές οι πολιτικές για την διαχείριση καθορίζονται ευρέως από τα μεταδεδομένα που παρέχουν ένα σημαντικό συγκείμενο για τα προσαρμοσμένα δεδομένα. Σε πάρα πολύ μικρό επίπεδο, η προσαρμογή αυτή έχει σχέση με την σημασιολογία που έχει την βάση της σε σταθερές, όπως πολλές ακόμη εφαρμογές και τεχνολογίες στο μέτωπο της σύγχρονης διαχείρισης δεδομένων. Οι διάφορες πτυχές των μεταδεδομένων μεταξύ των μεγάλων δεδομένων και άλλων πηγών δεδομένων έχουν την ικανότητα κανονικής προσαρμογής με βάση τις αρχές της διαχείρισης, λόγω του ότι η σημασιολογικής προσέγγισης πιο ανταγωνιστικών λύσεων διαχείρισης μεγάλων δεδομένων. Επιπροσθέτως, η σημασιολογία δημιουργεί έναν βαθμό ορατότητας σε δεδομένα στοιχείων που επιτρέπουν στο προσωπικό των πληροφοριακών συστημάτων να δει διάφορους επιχειρησιακούς όρους και τους ορισμούς τους, που έχουν σχέση με ένα στοιχείο δεδομένων και επηρεάζουν την προσαρμογή του σε άλλα. Από αυτήν την άποψη, μία από τις σημαντικές πτυχές της προσαρμογής των μεγάλων δεδομένων περιλαμβάνει μία αποθήκη μεταδεδομένων με βάση σημασιολογικές σταθερές. Μία τέτοια αποθήκη είναι απαραίτητη για την παροχή ενός βαθμού συνέχειας και διαφάνειας μαζί με αυτήν την προσαρμογή, που βοηθάει στην ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης.

Κανόνες επιχειρήσεων και ευκολία εντοπισμού

H σχέση μεταξύ των επιχειρησιακών κανόνων, της σημασιολογίας, και της αποτελεσματικής προσαρμογής είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεγάλων δεδομένων. Η βάση του συγκείμενου και οι επιχειρησιακοί όροι που επηρεάζουν την προσαρμογή των στοιχείων δεδομένων, οι διαφορετικές σημασιολογικές πτυχές παρέχουν έναν βαθμό ορατότητας από τις επιχειρήσεις μέχρι τα πληροφοριακά συστήματα και από τα πληροφοριακά συστήματα μέχρι τις επιχειρήσεις πάλι. Ο βαθμός ακρίβειας που παρέχουν τα σημασιολογικά στοιχεία δεδομένων περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Cerrato απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «Ποιο είδος ταξονομίας απευθύνεται σε αυτό; Υπάρχει σημασιολογία σε αυτήν την περίπτωση; Υπάρχουν οντολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τις σταθερές της βιομηχανίας;» Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα παρέχουν επιπλέον τρόπους «εκπροσώπησης περιεχομένων επιχειρήσεων και συγκριτικές αναλύσεις σταθερών των βιομηχανιών.» σύμφωνα με τον Cerrato.

Ο γενικός αντίκτυπος είναι η αυξημένη ευκολία εντοπισμού των δεδομένων και η διαφάνεια στο εσωτερικό μίας λίμνης δεδομένων ή κάποιος άλλος τρόπος προσαρμογής των μεγάλων δεδομένων. Όσον αφορά τον καθορισμό της κίνησης των δεδομένων σε οποιονδήποτε αριθμό διαφορετικών συστημάτων, τεχνολογιών και εφαρμογών, αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την παροχή δομημένων μέσων εντοπισμού δεδομένων που ενδεχομένως από μόνα τους να μην είναι δομημένα. Το γεγονός αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, ειδικά όταν αφορά την καθοδήγηση και την εξασφάλιση προσκόλλησης στους επιχειρησιακούς κανόνες και στις πολιτικές διαχείρισης.

Το όφελος της προσαρμογής: Λειτουργικά Δεδομένα

Οι τέσσερις διαφορετικές πτυχές της προσαρμογής των μεγάλων δεδομένων που υπογραμμίζονται σε αυτό το άρθρο (και στην παρουσίαση του Cerrato)  δημιουργούν τελικά τα μέσα για να μπορέσουν τελικά οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα , σε ένα πλαίσιο χρόνου που ενισχύει τα λειτουργικά δεδομένα. Οι πτυχές αυτές της προσαρμογής περιλαμβάνουν την διαχείριση δεδομένων, μεταδεδομένων, σημασιολογίας και της ευκολίας εντοπισμού των επιχειρησιακών κανόνων. Επιπλέον ενισχύουν τα επιχειρησιακά δεδομένα με τέτοιο τρόπο που να προσθέτει ουσιαστικά στο νόημα των μεγάλων δεδομένων και στην αξία που αυτά παράγουν σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά δεδομένα. Όπως παρατήρησε και ο Cerrato:

«Όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν στο παιχνίδι με τέτοιο τρόπο που ενώνονται και οι μικροί και οι μεγάλοι κόσμοι δεδομένων. Οι διαφορετικοί τομείς επικεντρώνονται της διαχείρισης των μεταδεδομένων, την διοίκηση, την οντολογική διαχείριση, την διαχείριση επιχειρησιακων κανόνων και της επεξεργασίας αποφάσεων. Όλα αυτά βάζουν στο παιχνίδι οποιοδήποτε λειτουργικό δεδομένο έχετε, είτε αυτά βρίσκονται στο κύριο πλαίσιο της κληροδότησης, είτε σε σχέδιο XML, είτε σε σχεσιακές δομές ή δομές μεγάλων δεδομένων… Είναι σημαντικό να είναι κανείς ικανός να τοποθετήσει όλο αυτό το κυβερνητικό πλαίσιο πάνω από τις στρώσεις των λειτουργικών δεδομένων που ενδεχομένως να έχουν προκύψει από όλες αυτές τις διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.»