1 Οκτωβρίου 2023

Η Technavio ανακοινώνει τις τρεις κορυφαίες αναδυόμενες τάσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά επιχειρηματικών αναλύσεων

Η τελευταία αναφορά της Technavio σχετικά με την παγκόσμια αγορά επιχειρηματικών αναλύσεων ΒΡΟ, παρέχει μια ανάλυση των βασικών τάσεων που αναμένεται να επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά επιχειρηματικών αναλύσεων για το 2016-2020. Η Technavio ορίζει μια αναδυόμενη τάση ως το δείκτη που έχει την ικανότητα να επηρεάσει σημαντικά την αγορά, και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ή την πτώση της.

 

 

Η παγκόσμια αγορά επιχειρηματικών αναλύσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα $22 εκατομμύρια μέχρι το 2020, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 37% σε αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης. Οι υπηρεσίες επιχειρηματικών αναλύσεων ΒΡΟ αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στην βιομηχανία των ΒΡΟ, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να επωφεληθούν από τις αναλύσεις ώστε να πάρουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το επιχειρηματικό τους περιβάλλον, τις ανάγκες των πελατών τους, τις διαδικασίες αυτοματισμού και τις προβλέψεις των μελλοντικών τάσεων.

 

«Οι υπηρεσίες αναλύσεων επιχειρηματικών δεδομένων ΒΡΟ βοηθούν τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία δεδομένων και να βελτιώσουν τα βασικά τους κέρδη και τους παράγοντες ζημίας, όπως το μειωμένο κόστος, τα αυξημένα εισοδήματα, τη  βελτίωση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τις βελτιστοποιημένες αποδόσεις στις επενδύσεις (ROI). Μπορούν επίσης να διαχειριστούν τους κινδύνους και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση στις ρυθμιστικές αρχές», υποστηρίζει ο Amit Sharma, ένα κορυφαίος ερευνητικός αναλυτής στην Technavio, για βιομηχανίες ΙΤΟ και ΒΡΟ. Οι τρεις κορυφαίες αναδυόμενες τάσεις στην παγκόσμια αγορά επιχειρηματικών αναλύσεων ΒΡΟ σύμφωνα με τους ερευνητικούς αναλυτές ICT της Technavio είναι:

 

Το πρότυπο επιχειρηματικών αναλύσεων SaaS

 

Οι εταιρείες στρέφονται πλέον στις υπηρεσίες cloud για τα σχέδια δεδομένων και αναλύσεων, με στόχο την επίτευξη επεκτάσιμων, ευέλικτων και ισάξιων κόστους-αποτελεσματικότητας δομών, τις οποίες προσφέρει η τεχνολογία cloud.

 

Το SaaS (Software as a services) έχει οδηγήσει στην αυξημένη υιοθέτηση λύσεων επιχειρηματικών αναλύσεων. Παρέχει πολυάριθμα πλεονεκτήματα σχετικά με τα λογισμικά επιχειρηματικών αναλύσεων και δημιουργεί μια συνεργία ανάμεσα στις υπηρεσίες cloud και τις επιχειρηματικές αναλύσεις. Το λογισμικό επιχειρηματικών αναλύσεων αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως το υψηλό αρχικό κεφάλαιο, την περίπλοκη και χρονοβόρα εγκατάσταση με συχνές αναβαθμίσεις και τη δέσμευση σε μεγάλους προϋπολογισμούς ΙΤ και εργατικού δυναμικού αναλύσεων.

 

Το  SaaS μαζί με τις επιχειρηματικές αναλύσεις βοηθάει τις εταιρείες ώστε να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις. Συνεισφέρει στη μείωση των δαπανών αρχικού κεφαλαίου και τις μετατρέπει σε λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, το πρότυπο που χρησιμοποιείται μειώνει την περιπλοκότητα της εγκατάστασης, τις συχνές αναβαθμίσεις, και μειώνει τον προϋπολογισμό ΙΤ και τη δέσμευση του εργατικού δυναμικού για τις επιχειρηματικές αναλύσεις. Έτσι, η αυξημένη υιοθέτηση του προτύπου επιχειρηματικών αναλύσεων SaaS αναμένεται να ενισχύσει την αγορά.

 

Η αύξηση της υιοθέτησης αναλύσεων προβλέψεων

 

Οι επιχειρηματικές αναλύσεις βοηθούν τις εταιρείες ώστε να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις και να βελτιώσουν την επίδοση των επιχειρήσεων, η οποία βασίζεται στις ισχυρές προβλέψεις που προέρχονται από αναλύσεις δεδομένων. Οι επιχειρηματικές αναλύσεις μπορούν να διακριθούν σε τρία επίπεδα: τις αναλύσεις περιγραφών, τις αναλύσεις προβλέψεων και τις ρυθμιστικές αναλύσεις. Οι αναλύσεις περιγραφών περιλαμβάνουν τις βασικές αναλύσεις δεδομένων που συλλέχθηκαν από προηγούμενα γεγονότα. Οι αναλύσεις προβλέψεων χρησιμοποιούν προηγούμενα δεδομένα ώστε να προβλέψουν μελλοντικά γεγονότα. Οι ρυθμιστικές αναλύσεις αφορούν επίσης το μέλλον, και έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το μέλλον ώστε να πετύχουν βελτιστοποιημένα αποτελέσματα μέσα από παρεμβάσεις.

 

Οι εταιρείες έχουν μεταβεί από τις απλές στατιστικές αναλύσεις σε πιο προχωρημένες αναλύσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να προβλέψουν τα μελλοντικά γεγονότα και αποτελέσματα. Η ζήτηση αναλύσεων προβλέψεων αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον.

 

«Οι αναλύσεις προβλέψεων επιτρέπουν στις εταιρείες να μειώσουν τους κινδύνους, να εντοπίσουν τις απάτες, να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες για την αύξηση των εισοδημάτων. Οι πάροχοι υπηρεσιών αναλύσεων προσφέρουν αναλύσεις προβλέψεων, καθώς και εξωτερικές επιχειρηματικές αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το μερίδιο της αγοράς στους παρόχους υπηρεσιών, και συνεπώς, την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς επιχειρηματικών αναλύσεων ΒΡΟ», υποστηρίζει ο Amit.

 

Η σύγκλιση φορητότητας και επιχειρηματικών αναλύσεων

 

Στα τρέχοντα σενάρια επιχειρήσεων, η πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου και οι επιχειρηματικές προβλέψεις είναι σημαντικές για τις εταιρείες. Οι εταιρείες υιοθετούν όλο και περισσότερες επιχειρηματικές αναλύσεις που ενεργοποιούνται από φορητές συσκευές, λόγω των αυξανόμενων πιέσεων της αγοράς, όπως η ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, η ενίσχυση των υπηρεσιών πελατών, η επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας στις επιχειρηματικές διαδικασίες, και η παροχή πρόσβασης πραγματικού χρόνου σε δεδομένα, με στόχο τις ταχύτερες και καλύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

Ο συνδυασμός φορητότητας και αναλύσεων πρόκειται να βοηθήσει τους υπαλλήλους και τις εταιρείες να εργαστούν από πιο κοντά, να αποκτήσουν νέες ικανότητες, και να λάβουν ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων.

 

Οι επιχειρηματικές αναλύσεις που βασίζονται σε φορητές συσκευές πρόκειται να μετατρέψουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων μέσα από σημαντικές θεωρήσεις που είναι διαθέσιμες πάντα και από παντού. Το γεγονός αυτό μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά πρότυπα, και να διασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών πελατών που προέρχονται από οποιοδήποτε μέσο.